1. Inzage in uw dossier
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier.

Na overlijden
Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier
Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

2. Kopie medisch dossier
Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duur minimaal een week. Houdt u er rekening mee dat onze e-mail nog niet is beveiligd! Wij kunnen daarom geen bescherming van uw (medische) gegevens garanderen en versturen dit dus niet per e-mail.

Kosten
Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee. Tot 100 kopieën wordt 0,23 eurocent per kopie in rekening gebracht tot een maximum van 5,00 euro per verzoek. Gaat het om een verzoek van meer dan 100 pagina’s, dan kan er maximaal 22,50 euro in rekening worden gebracht. De hiervoor genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Legitimatie
Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

3. Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patientendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patientendossier bij verandering van huisarts).

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier aan uw nieuwe huisarts laten overdragen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk, per aangetekende post of via een beveiligde internetlijn overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

Meer informatie kunt u vinden:
1. Informatie van de Patientenfederatie NPCF
2. Brochure ‘Een andere huisarts kiezen: informatie voor patient en huisarts’

Huisartsen Centrum Zandvoort

Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort
Tel. 023 – 57 320 23

Receptenlijn:
0900 57 123 45

Spoed: 023-5732023, optie 1
Na 17:00u: 023-224 25 26